Module 1. Administratie

 

  • Het bijhouden en archiveren van alle administratieve stukken van de vereniging;
  • Het voeren van een boekhouding ten behoeve van de VVE;
  • Het jaarlijks inzage verstrekken in de financiële administratie, het geven van de toelichting en het verkrijgen van goedkeuring hierop door de kascommissie van de VVE;
  • Het opstellen en verstrekken van het exploitatieoverzicht, de balans over het afgelopen boekjaar, waaronder inzage in de debiteurenpositie van de VVE;
  • Het beheren van de op naam van de vereniging gestelde bank- en of spaarrekening(en);
  • Het namens de VVE betalen van gemeenschappelijke kosten;
  • Het incasseren en administreren van de maandelijkse voorschotbijdrage;
  • Het voeren van een incassoprocedure o.b.v. het opgestelde incassobesluit, welke door de ledenvergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd;
  • Het opmaken van een conceptbegroting op basis van de splitsingsakte en de meerjarenonderhoudsplanning (excl opstellen MJOP). Uit de conceptbegroting vloeit de maandelijkse voorschotbijdrage voort, welke ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.